Privacy Policy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Driessen Architectuur streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wij volgen hierin de AVG van de branche vereniging (BNA).

Contactgegevens
Driessen Architectuur
Annapark | Centrumgebouw
Sint Annalaan 10
5804 AJ Venray
info@driessenarchitectuur.nl
0478 – 769 059

Persoonsgegevens die wij verwerken
Driessen Architectuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Facturatiegegevens
Gegevens benodigd om voor onze opdrachtgever vergunningen te kunnen aanvragen
Gegevens benodigd om gesprekken met derden te kunnen voeren namens de opdrachtgever


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [e-mail] dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Driessen Architectuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het uit te kunnen voeren van de overeenkomst tussen u en ons.
Om u te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren of te verbeteren.
Om goederen en diensten bij u af te leveren of om u te bezoeken bij een afspraak.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om reclame en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen.
Driessen Architectuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Driessen Architectuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Driessen Architectuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Driessen Architectuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
We houden ons aan de bewaartermijnen die vanuit de geldende wet- en regelgeving van kracht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Driessen Architectuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Driessen Architectuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Driessen Architectuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
De website maakt gebruik van Google Tag Manager en Google Analytics. Deze laatste is ingesteld conform de richtlijn van de Autoriteit Persoons Gegevens.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Driessen Architectuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [e-mail]. Wilt u inzage hebben, kunt u een afspraak maken bij ons op kantoor en uw geldig identiteitsbewijs laten zien. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Driessen Architectuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Driessen Architectuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail: info@driessenarchitectuur.nl


Driessen Architectuur kan de privacy policy wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de laatste versie getoond.
Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2023.

© 2024 - Driessen Architectuur
Created by LR